Logo

Telecontrol FRATEI

Descripció :

El mòdul de supervisió telecontrol, és un equip que ens anirà informant de l'estat del transmissor o reemissor cada cert temps, segons la programació establerta en el programa d'adquisició de les dades. Aquest mòdul, quan està en funcionament, anirà informant de tot alló que li passi al sistema transmissor i ho anirà registrant en un arxiu per al seu anàlisi posterior si fós necessari.

El mòdul de telecontrol, analitza dels transmissors o reemissors i amplificadors de potència més de quinze punts de testeig per indicar-nos sempre la situació real.

Algunes d'aquestes senyals són:

* Tensions d' alimentació
* Valors de potències d' excitació
* Valor de la potència de sortida
* Valors de reflexada
* Valors de consum
* Valors de F.I.
* Valors dels oscil.ladors
* Estats de marxa i paro

També controla la existència de les possibles alarmes que es poguèssin originar, com per exemple:

* alarma per excès de temperatura en el funcionamient del sistema transmisor
* alarma per sobretensions
* alarma per funcionamient incorrecte del sistema d' alimentació
* alarma per presencia de senyal de reflexada
* alarma per mal funcionament dels oscil.ladors

 

Vistes del software de Telecontrol

 

Tornar al Menú

Copyright © 1998 -2001 Fratei SA